» STAVEBNĚ A DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


V roce 2010 byly realizovány tyto akce:

 

Bezpečnostní inspekce křižovatky  III/1734  a  místní komunikace ulic Šiklova a Jana Wericha  v Blatné - návrh dopravně inženýrských opatření na křižovatce s vysokou nehodovostí.

 

Silnice II/166 - křižovatka - napojení  veřejně přístupné účelové komunikace u obce Chvalšiny - I. etapa.                                    

Při realizaci první etapy dopravně inženýrských opatření došlo k odsazení živého plotu soukromé osoby z výhledového pole zatáčky a zarovnání středového ostrůvku ke zlepšení poloměru zatáčky, zároveň s tím bylo upraveno vodorovné dopravní značení , došlo k výměně svislého dopravního značení nově s retroreflexní fólií a doplnění dopravního zařízení dopravními knoflíky a směrovými červenými sloupky k jednoznačnému vyznačení dopravní situace. Celkové náklady na tyto úpravy dosáhly částky  206. 251,-- Kč.

 

Původní stav -  živý plot zakrývá výhled.

 stre3

 

Nový stav - posunutím živého plotu se výrazně zlepšily rozhledové poměry.

stre

srt

 

Jihočeský kraj právě realizuje tyto akce:

 

Silnice II/170 - komunikační závada Dřešín - okres Strakonice. Jde o průtah silnice II/170 Nihošovice - Vacov v délce cca 120 m v úseku obce Dřešín od začátku obce (směrem od Čestic). V tomto úseku je komunikace mezi objekty č.p. 9 a 7 zúžena na šířku 3,8 m, v místě objektu č.p. 21 je šířka cca 4,8 m a až na konec obce nesplňuje normovou šířku obousměrné silnice II. třídy. Výškově komunikace stoupá od začátku obce k objektu č.p. 9 a poté začíná klesat směrem do středu obce. Směrově je komunikace v tomto místě probíhá po vrstevnici ve třech protisměrných na sebe navazujících obloucích, které kopírují okolní zástavbu.V dolní části se komunikace opírá o zeď objektu č.p. 9 a v ostatní části je výškový rozdíl mezi silnicí a okolním terénem vyrovnán pomocí staré kamenné zdi. Povrch silnice je z asfaltového koberce ABS.
Stavba řeší odstranění uvedené komunikační závady. Pro rozšíření silnice byla provedena demolice objektu č.p. 9, který byl ve vlastnictví Jihočeského kraje, odstraněna stará kamenná zeď a odfrézovány živičné vrstvy stávající vozovky v daném úseku. Výškový rozdíl mezi vozovkou silnice a okolním terénem je vyrovnán pomocí nové železobetonové úhlové zdi. Vzniklý prostor pro rozšíření komunikace bude doplněn o podkladní a konstrukční vrstvy a na celém úseku bude proveden nový živičný povrch. Současně bude řešeno i odvodnění dotčené části silnice.
 

Jihočeský kraj připravuje k realizaci pro následující období tyto akce:

 

Rekonstrukce křižovatky Špic - okr. Strakonice, styková křižovatka silnice II. třídy se dvěma silnicemi III. třídy (II/170, III/1708, III/1709), na horizontu. Silnice II/170 je jedním z tahů Praha - Šumava a zvláště o víkendech je velmi frekventovaná. Při odbočování z hlavní silnice, případně při vyjíždění na hlavní silnici není z mnoha míst dostatečný rozhled přes horizont. Na hlavní silnici bylo osazeno dopravní značení snižující nejvyšší rychlost na 70 km/hod, ale k dopravním nehodám dochází stále. Je zpracovávána PD ve fázi DÚR, zároveň DSP/ZDS (Atelier SIS), termín předání PD leden 2011, předpoklad realizace v r. 2011. Navrženým řešením je okružní křižovatka.


Silnice II/142 - komunikační závada Koječín - okres Strakonice, takový „druhý Dřešín". Jde o zúžené místo navíc v zatáčce v průtahu obce Koječín. Zpracovaný GP, předpoklad výkupu a demolice části stájí a stodoly, nicméně v tuto chvíli se ozvali památkáři a 12.11. má proběhnout stavebně historický průzkum s předpokládaným výsledkem do konce listopadu. Pokud výkup dopadne, v r. 2011 bychom zadali DSP/ZDS a stavbu připravili k realizaci v r. 2012.


Opěrná zeď Klení - silnice III/1545, okres Český Krumlov. Jedná se o rozšíření komunikace a zřízení nové opěrné zdi na silnici III/1545 v obci Klení, z důvodu zlepšení bezpečnosti provozu se začátkem úpravy dle ULS v km 3,894 a koncem úpravy v km 3,941. Předmětné místo je v prudké nepřehledné zatáčce. Dále bude řešeno odvodnění kolem líce opěrné zdi včetně rekonstrukce propustku a řešeno odvodnění kolem přilehlého soukromého objektu. Je zadána PD ve stupni DSP/ZDS (HBP), v tuto chvíli projekční práce pozastaveny, čeká se na vyjádření obce, zda získá dotační prostředky na stavbu kanalizace, se kterou by naše stavba musela být koordinována.


 

Chodník podél silnice II/163 - Vyšší Brod: jedná se o vybudování chodníku od centra Vyššího Brodu směrem k železniční zastávce v délce cca 600m - společná akce Města Vyšší Brod a Jihočeského kraje.

 

Okružní křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny: vybudování nové okružní křižovatky v prostoru prodejen Lidl a Penny u autobusového nádraží ve Vimperku.

 

Silnice II/166 - křižovatka - napojení veřejně přístupné účelové komunikace u obce Chvalšiny: řešení dopravně bezpečnostní závady způsobující vysokou nehodovost.

 

Křížení komunikace III/1442 s železniční tratí u obce Malenice: přestavba úrovňového železničního přejezdu bez signalizačního zařízení na trati Strakonice - Vimperk a s tím související přeložka silnice III/1442 z důvodu zvýšení bezpečnosti železničního přejezdu, kde v minulosti došlo k několika smrtelným nehodám - špatné rozhledové poměry.