» GRANTOVÁ POLITIKA A VÝKON DOZORU


V současné době není vypsán žádný grantový program v oblasti BESIP.  

 

 


Grantová politika (údaje z roku 2010)

 

Jihočeský kraj v rámci své grantové politiky věnuje programu BESIP značnou pozornost, v tomto trendu chce pokračovat i nadále. Grantová politika je směřována jednak do oblasti dětských dopravních hřišť jednak do oblasti zajištění bezpečnosti přechodů pro chodce.

Ve vztahu k dětským dopravním hřištím Jihočeský kraj vyhlašuje dva typy podpory, neboť si vědom důležitosti těchto zařízení ve vztahu k dopravní výchově dětí, která poskytují dětem možnost osvojit si teoretické znalosti v praxi a naučit se rychlému a správnému rozhodování. Navíc se jedná o princip učení, který je dětem blízký a je pro ně zábavný tudíž také efektivní. Cílem je přispívat tímto krokem systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o dopravních předpisech z praktické jízdy a k bezpečné jízdě a dopravní kázni vedoucí k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a ke snižování nehodovosti v silničním provozu. Prvním typem opatření je příspěvek na dopravu dětí na dětská dopravní hřiště. Druhým typem podpory je pak grantový program podpory výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení. Původně bylo toto opatření určeno pouze k modernizaci dětských dopravních hřišť a jejich vybavení, tento přístup byl následně změněn a bylo umožněno příspěvek čerpat také na výstavbu zcela nových dětských dopravních hřišť.V Jihočeském kraji je v současné době v provozu jedenáct dětských dopravních hřišť a jedno mobilní hřiště:

 

 • DDH České Budějovice - v majetku Ústředního automotoklubu ČR a provozovatele je Automotoklub České Budějovice. Je ve velmi dobrém stavu, má k dispozici učebnu s veškerým vybavením a vybavení jízdními koly je dostačující.
 • DDH Český Krumlov - v majetku města Český Krumlov, provozovatelem je Dům a mládeže v Českém Krumlově. Vybudováno bylo v roce 2003, v roce 2009 dovybevano novou světelnou signalizací.
 • DDH Jindřichův Hradec - majitelem i provozovatelem je Automotoklub Jindřichův Hradec. Hřiště v posledních letech kompletně zrekonstruováno s finanční podoporou Jihočeského kraje vybavení železničním přejezdem se světelnou signalizací.
 • DDH Písek - majitelem i provozovatelem je Automotoklub Stanislava Maliny v Písku. Hřiště v posledních letech kompletně zrekonstruováno s finanční podporou Jihočeského kraje včetně vybavení železničním přejezdem se světelnou signalizací.
 •  DDH Prachatice - majitelem je město Prachatice a provozovatelem Dům dětí a  mládeže v Prachaticích. Hřiště prošlo v roce 2007 rozsáhlou rekonstrukcí s finanční podporou Jihočeského kraje.
 • DDH Strakonice - majitelem je město Strakonice a výuku na něm provozuje DDM.
 • DDH Tábor - majitelem město Tábor, provozovatelem je Automotoklub Malý Jordán Tábor. Dopravní hřiště prochází v roce 2009 - 2010 rozsáhlou rekonstrukcí s finanční podporou Jihočeského kraje.
 • DDH Třeboň - majitelem je město Třeboň, provozovatelem Autoškola Ille ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Třeboni. Hřiště bylo nově vybudováno z prostředků města a dáno do provozu v roce 2006.
 • DDH Protivín - majitelem je město Protivín a provozovatelem základní škola. Toto DDH prošlo komplexní rekonstrukcí v roce 2007 s finanční podporou Jihočeského kraje.
 • DDH Blatná - majitelem je město Blatná a provozovatelem mateřská škola. Toto DDH slouží především této mateřské škole a zároveň je využíváno i v mimoškolní době veřejností. Vybavení jízdními koly a také koloběžkami je dostačující.
 • DDH Křemže - je v majetku města Křemže a provozovatelem je základní škola.
 • mobilní DDH - je v majetku Ústředního automotoklubu ČR a provozovatelem je Automotoklub České Budějovice.

V současné době se připravuje rekonstrukce dětských dopravních hřišť ve Volarech a ve Vimperku. Pro děti je velmi atraktivní vybavení dětských dopravních hřišť železničními přejezdy, což se stává zároveň jedním z dalších cílů tohoto grantu.

Novým typem grantového opatření je program k zajištění bezpečnosti přechodů pro chodce v intravilánech obcí, a to formou dopravně inženýrských opatření a jejich vybavením zařízením pro zajištění bezpečnosti chodců a dalších účastníků silničního provozu.

 

 

Úkoly a cíle

 • A. Pokračovat vgrantové politice k podpoře výuky na dětských dopravních hřištích granty na jejich výstavbu, rekonstrukci a vybavení s podmínkou volného přístupu veřejnosti u dětských dopravních hřišť postavených nově zgrantových prostředků Jihočeského kraje ve vymezených časových úsecích a dále podporou dopravy dětí na dětská dopravní hřiště snově vyhlašovanými výzvami tohoto opatření vždy na počátku školního roku 
 • B. Zavést nové grantové opatření k zajištění bezpečnosti přechodů pro chodce vintravilánech obcí, a to formou dopravně inženýrských opatření a jejich vybavením zařízením pro zajištění bezpečnosti chodců a dalších účastníků silničního provozu.

 

Výkon dozoru v oblasti BESIP

 

Krajskému úřadu je svěřena v oblasti dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích a výkonu státní správy rozsáhlá působnost. Kromě svého zákonného působení v rámci vydávání příslušných správních rozhodnutí a vedení správních řízeních zahajovaných z moci úřední, jejichž předmětem je deliktní činnost účastníků řízení, je vhodné a účelné v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy zaměřit se taktéž na cíle preventivně výchovného působení, tedy působit na ty subjekty a objekty, u nichž jsou k tomu z pozice státního a správního orgánu dány podmínky.

 

Úkoly a cíle

 1. Rozvíjet spolupráci s PČR, zejména s dopravní policií, a to formou přímé účasti na akcích policie a dále formou účasti na seminářích na téma dokumentace přestupků v dopravě a formou pravidelných konzultací s řídícími pracovníky.
 2. Stejným způsobem rozvíjet spolupráci s Městskou policií se zaměřením na právní hodnocení přestupků a zajištění důkazních materiálů k dokumentaci protiprávního jednání účastníků silničního provozu.
 3. Působit na provozovatele, učitele autoškol a zkušební komisaře formou organizování pravidelných doškolovacích seminářů s důrazem na téma psychologie výuky v autoškole a humanizace výuky a přístupu k řidičům, aby při výuce a výcviku nových řidičů kladli vyšší důraz na vysvětlování nutnosti dodržovat zejména zásady bezpečné jízdy, chovat se ohleduplně vůči ostatním účastníkům silničního provozu, neriskovat, potlačovat agresivitu.
 4. Zapojit se do krajské pracovní skupiny BESIP a spoluúčastnit se na přednáškách zaměřených především na bezpečné chování dětí při cestách do a ze školy, ale také při volnočasové aktivitě dětí.
 5. Zaměřit se důsledně na otázku bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s vydáváním povolení k umístění reklamních zařízení v ochranných pásmech pozemních komunikací v působnosti krajského úřadu.
 6. V rámci státního dozoru nad STK zpřísnit kontroly a učinit taková opatření, aby se v co nejvyšší míře zabránilo schválení nevyhovujících vozidel do provozu.
 7. Zabezpečit účinný státní odborný dozor nad provozovateli silniční dopravy ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb. a kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy u vozidel povinně vybavených tachografy v rámci výkonu státní správ